Podziały nieruchomości

Podziały nieruchomości przeprowadza się w kilku trybach. Najczęstszym jest tryb zgodny z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – jest to tryb administracyjny w którym urząd wydaje postanowienie opiniujące (w przypadku gdy na dana działkę został uchwalony plan miejscowy który przewiduje podział danej działki nie ma potrzeby wydawania postanowienia) oraz decyzję zatwierdzającą podział. Drugim trybem jest tzw. podział rolny który jest procedurą uproszczoną ale można ją stosować tylko dla działek rolnych a działki wydzielane nie mogą być mniejsze niż 0,3ha. Podział nieruchomości może również nastąpić w wyniku decyzji sądu (dla przykładu przy zniesieniu współwłasności).

Podział nieruchomości w trybie administracyjnym:
•  PIERWSZY ETAP- wydanie postanowienia:
      Postępowanie podziałowe wszczynane jest na wniosek właściciela (lub wszystkich współwłaścicieli) o opinie na temat zgodności podziału z ustaleniami planu miejscowego lub w przypadku jego braku z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Potrzebne dokumenty:
- dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np. jeden z dokumentów: odpis z księgi wieczystej, akt notarialny itp.),
- wypis i wyrys z katastru nieruchomości,
- w przypadku braku obowiązującego planu decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli była wydana przed dniem złożenia wniosku o podział, obowiązującą w dniu złożenia wniosku,
- wstępny projekt podziału opracowany na kopii mapy zasadniczej.
      Wstępny projekt podziału może być wykonany przez wnioskodawcę (choć zdecydowanie lepiej zlecić tą czynność geodecie uprawnionemu) i powinien przedstawiać:
- opis i położenie nieruchomości,
- granice i oznaczenia nieruchomości sąsiednich,
- granice i oznaczenia proponowanych do wydzielenia działek gruntu (należy pamiętać, iż każda wydzielona działka musi posiadać dostęp do drogi publicznej, a gdy takiego nie posiada to należy ustanowić służebność drogową),
- linie ścian przeciwpożarowych na całej wysokości budynku, jeżeli przedmiotem podziału jest nieruchomość zabudowana, a proponowany jej podział powodowałby także podział tego budynku.
        Burmistrz lub Prezydent miasta opiniuje zgodność proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku planu z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w formie postanowienia, na które służy stronie zażalenie w terminie 7 dni od daty otrzymania.
•  DRUGI ETAP- wydanie decyzji:
      Na tym etapie geodeta z uprawnieniami z zakresu 2 tworzy operat techniczny z projektem podziału, dokonuje protokolarnego przyjęcia granic dzielonej działki lub działek. Operat po kontroli technicznej w PODGiK zostaje przyjęty do zasobu geodezyjnego. Następnie po wydaniu decyzji zatwierdzającej podział geodeta przystępuje do wyniesienia podziału (wkopanie kamieni granicznych). Kolejnym etapem jest protokolarne okazanie nowych granic wszystkim zainteresowanym stronom.
Dokumenty potrzebne do wniosku o wydanie decyzji:
- mapa z projektem podziału,
- protokół z przyjęcia granic nieruchomości,
- wykaz zmian gruntowych,
- wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej,
- pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,

Powyższe dokumenty przygotowuje geodeta uprawniony (zostają one przyjęte do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej).
Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Kolejnym krokiem jest już tylko wprowadzenie zmian w Ewidencji Gruntów i Budynków i w Wydziale Ksiąg Wieczystych.