Procedura geodezyjna podziału to fizyczne rozdzielenie działki ewidencyjnej (nieruchomości gruntowej) na części, poprzez ustalenie granic podziału oraz sporządzenie stosownej dokumentacji w formie operatu technicznego.

Etapy procedury:

  1. Wstępny projekt podziału.
  2. Ocenę zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub warunkami zabudowy w formie postanowienia.
  3. Dokumentację z czynności przyjęcia granic.
  4. Projekt podziału z projektowanymi granicami wydzielanych części działki i wykazem zman gruntowych.
  5. Ostateczną decyzję administracyjną o podziale nieruchomości.
  6. Opcjonalnie wyniesienie i okazanie granic stronom postępowania podziałowego w terenie.
  7. Wprowadzenie dokumentacji do odpowiedniego miejscowo Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
     

Ad.1
Wstępny projekt podziału właściciel nieruchomości może opracować samodzielnie lub przy udziale geodety. W tym celu należy nanieść kolorem czerwonym ogólną koncepcję podziału nieruchomości na udostępnionej przez właściwy ODGiK kopii mapy zasadniczej zwanej mapą do celów opiniodawczych.

Wstępnego projektu nie wykonuje się w przypadku tzw. podziałów uproszczonych.

Ad.2
Ocenę zgodności proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub warunkami zabudowy opiniuje w formie postanowienia wójt gminy (burmistrz, prezydent miasta) wedłu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

Ad.3
Na tym etapie następuje właściwe rozpoczęcie prac przez geodetę uprawnionego na które składa się zarejestrowanie pracy geodezyjnej w ODGiK, po otrzymaniu materiałów wyjściowych opracowanie danych potrzebnych do ustalenia przebiegu granic w terenie. Czynność ta kończy się okazaniem granic, wcześniej poinformowanym stronom postępowania. Strony których dotyczy postępowanie podpisują przygotowany protokół z przyjęcia granic. Niestawiennictwo prawidłowo zawiadomionych stron postępowania nie wstrzymuje czynności geodety.

Ad.4
Całość prac włącznie z opracowanym właściwym projektem podziału geodeta składa w formie I części operatu do kontroli w ODGiK.

Ad.5
Właściciel nieruchomości składa wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości, do którego dołącza projekt podziału otrzymany od geodety. Odpowiedź w formie decyzji administracyjnej zatwierdzającej podział wydaje właściwy organ (wójt, burmistrz, lub prezydent miasta).

Ad.6
Ostatnim etapem prac związanych z podziałem nieruchomości jest opcjonalne wyznaczenie w terenie nowych granic poprzez wkopanie w terenie słupków betonowych ze stabilizacją podziemną w obecności wcześniej powiadomionych zainteresowanych stron. Z czynności spisany zostaje protokół z wyznaczenia i utrwalenia punktów granicznych, podpisany przez strony. Z tych prac zostaje skompletowana II część operatu którą geodeta dołącza do kontroli w ODGiK.

Ad.7
Na podstawie dokumentacji powstałej podczas przeprowadzonego procesu podziału wprowadzone zostają zmiany w ewidencji gruntów i budynków zgodnie z wydaną decyzją wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) oraz zaktualizowana zostaje mapa zasadnicza.

 

      Dokumentami przekazywanymi zleceniodawcy są wyciągi z wykazów zmian gruntowych oraz prawomocna decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) zatwierdzająca podział nieruchomości. Te dwa dokumenty stanowią podstawę do wpisania zmian w księdze wieczystej. Zleceniodawca składa wniosek wraz z dokumentacją podziałową w wydziale ksiąg wieczystych Sądu Rejonowego, który prowadzi księgę wieczystą dla podzielonej nieruchomości.

     Termin wykoanania podziału nieruchomości zależy w dużym stopniu od terminowości urzędów i trwa od dwóch do kilku miesięcy. Koszt określany jest indywidualnie w zależności od ilości nowopowstałych działek, trybu podziału oraz stanu istniejących granic nieruchomości która będzie podlegała podziałowi.

PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH

Podziały działek pod cele inwestycyjne i inne.

Więcej

KONTAKT

Zachęcamy do przesłania zapytania, przygotujemy dla państwa indywidualną ofertę.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.